Nasze wartości Nasze zasady Twój profil Rozpoczęcie<br>współpracy Perspektywy Wynagrodzenie Nasza organizacja Zarządzanie Twoja kandydatura

Tutaj powierzymy Ci odpowiedzialność

Przejrzyste reguły, jasno określone zadania, wyraźnie zdefiniowany obszar obowiązków, otwarta komunikacja, regularna informacja zwrotna od przełożonych – to jest właśnie kultura przedsiębiorstwa powstała w oparciu o gen|aldi. Obowiązuje u nas zasada zarządzania oparta na relacji przełożony-pracownik. Szerszy opis struktury zarządzania w naszej firmie znajduje się w punkcie dotyczącym organizacji naszego przedsiębiorstwa.

Istotna dla organizacji pracy w spółce ALDI jest zasada delegowania i przejmowania odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach organizacji. Dla każdego pracownika obszar zadań jest jasno określony, musi on samodzielnie je realizować, podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. To jest gen|aldi.